देख्दै लोभ लाग्दो ग्रीन लेक

मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका– १ पिसाङ र घ्यारु गाउँको बीचमा अवस्थित यो ताल अन्नपूर्ण पदमार्गमा आउने पर्यटक आकर्षणको केन्द्र बन्दै । तस्बिर  नवीन लामिछाने

b]Vb} nf]e nfUbf] u|Lg n]s
dgfª, @^ sflQs M dgfª lª:ofª ufpFkflnsf– ! lk;fª / £of? ufpFsf] aLrdf cjl:yt of] tfn cGgk”0f{ kbdfu{df cfpg] ko{6s cfsif{0fsf] s]Gb| aGb} . tl:a/ M gjLg nfld5fg] ÷/f;;