बन्दीपुरबाट देखिएको हिमाल

तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरबाट देखिएको हिमालको दृश्य । केही दिनयता बन्दीपुरमा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । तस्बिर ः कृष्ण न्यौपाने÷ रासस

aGbLk’/af6 b]lvPsf] lxdfn
bdf}nL, @^ sflQs M tgx’Fsf] ko{6sLo gu/L aGbLk’/af6 b]lvPsf] lxdfnsf] b[Zo . s]xL lbgotf aGbLk’/df cfGtl/s ko{6ssf] rxnkxn a9]sf] 5 . tl:a/ M s[i0f Gof}kfg]÷ /f;;